Juristbyrå Niemi & Co Ab
Juristbyrå Niemi & Co Ab erbjuder omfattande juridiska tjänster i Nyland.

Vi erbjuder både privatpersoner och företag hjälp i juridiska frågor som anknyter till avtal, bouppteckningar och andra juridiska ärenden.

Vi erbjuder också juridisk konsultation.

TAG KONTAKT

FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSÄRENDEN

Vi handhar familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnader och avvittringar.

Likaså sköter vi konstant ärenden med anknytning till kvarlåtenskapsrätt (dödsbon) såsom testamenten, bouppteckningar och arvskiften.

Eftersom det kan vara invecklade och krävande frågor att avgöra, kan det vara skäl att anlita sakkunnig jurist för att få råd i det egna ärendet. I dessa ärenden finns ofta alternativa lösningar gällande beskattning; genom rätt beslut kan man ofta uppnå de skattemässigt bästa lösningarna.

FASTIGHETSÄRENDEN

Vi erbjuder köpvittnestjänster, eftersom byråns båda jurister fungerar som köpvittnen.

Byrån handhar också för övrigt fastighetsrättsliga ärenden; såsom överlåtelse av fastigheter genom köp, byte eller gåva, avtal om uppdelning av fastighets besittning, men även ärenden i anslutning till pågående markanvändning- och planering och ansökan om undantagslov. Inte heller sällan handhar vi ärenden gällande miljön t.ex. granskning och besvär i miljötillståndsärenden.

GENERATIONSVÄXLINGAR

Byråns jurister har lång erfarenhet av genomförandet av generationsväxlingar; särskilt med tyngdpunkt på jordbruksöverlåtelser. Generationsväxlingar är ofta mångfasetterade projekt, som kräver noggrann planering och djupt kunnande inom flera rättsområden, såsom skatterätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt fastighetsrätt. Vi hjälper till med att planera överlåtelsens skattekonsekvenser och uppgörande av avtal.

BOLAGS- OCH FÖRETAGSÄRENDEN

Vi rådgiver även företagskunder gällande bolagsrättsliga dokument och avtal i olika skeden, såsom bildande av bolag, ägararrangemang och avslutande av företagets verksamhet.

Vi handhar även ärenden gällande bostadsaktiebolag, såsom ändringar av bolagsordningar och utredning av frågor mellan bostadsbolaget och aktieägaren.

JARNO NIEMI

Jurist, företagare

Ingåport 10E, 10210 Ingå / Södra esplanaden 2, 00130 Helsingfors
telefon: 09- 849 3600
e-post: info@niemico.fi, jarno.niemi@niemico.fi